ثبت ازمایش آرمایش مغزه گیری از بتن سخت شده

ورود اطلاعات اولیه

هزینه انجام آزمایش مغزه گیری از بتن سخت شده ، هر عدد مغزه مبلغ ، 250000 هزار تومان حداقل تعداد مغزه ها از یک عضو جهت انجام محاسبات 3 عدد می باشد.