ثبت ازمایش نمونه برداری از بتن تازه

ورود اطلاعات اولیه

اعزام نیرو به محل آزمایش -نمونه برداری بر اساس استاندارد -انجام آزمایش اسلامپ و تعیین حد روانی بتن-برگشت قالب ها به آزمایشگاه پس از مدت زمان مشخص-نگهداری نمونه ها درحوضچه تا سنین مقرر 7 و 28 روزه -نگهداری نمونه شاهد تا زمان مشخص (حداکثر 90 روز).